Bhimad Office Establishment

सामुदायिक मेलमिलाप सेवा केन्द्र
भिमाद, नगरोन्मुख गा.वि.स. ,तनहुँ

Community Mediation (A2J-WOMCOM)

सामुदायिक मेलमिलापको माध्यमबाट महिला तथा सीमान्तकृत समुहहरुको न्यायमा पहुँच सुदृढीकरण कार्यक्रम मेलमिलापकर्ताहरुको आधारभूत तालिम